Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Identiteit
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomsten
Artikel 5: Herroepingsrecht
Artikel 6: Prijzen
Artikel 7: Betalingen
Artikel 8: Conformiteit en Garantie
Artikel 9: Levering
Artikel 10: Overig

1. Algemeen
1.1 Katkor Home is onderdeel van Blueview Zutphen B.V. maar zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met Katkor Home
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Katkor Home en de afnemer.
1.3 Met het aanvaarden van een aanbod danwel het doen van een bestelling accepteert de afnemer de algemene voorwaarden van Katkor Home
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Identiteit
Katkor Home, Blueview Zutphen B.V.
Coenenparkstraat 38
7202 AN Zutphen
Nederland

Tel: (+31) (0) 575743270
E-mail: [email protected]

KvK-nummer:  69714991
BTW-nummer: NL857980439B01

3. Aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als Katkor Home gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Katkor Home niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.4 Er geldt geen minimum ordergrootte.
3.5 Er zijn mogelijk wisselende, tijdelijke kortingsacties binnen Katkor Home actief.
3.6 Katkor Home kan op ieder haar geschikt moment prijsaanpassingen doen. Iedere offerte gemaakt voorafgaande aan een prijswijziging wordt gerespecteerd binnen de in het voorstel gestelde geldigheidstermijn.

4. Overeenkomsten
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Katkor Home onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Katkor Home passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. 

5. Herroepingsrecht
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer.
5.2 Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Katkor Home retourneren, conform de door Katkor Home verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.4 Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal Katkor Home dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

6. Prijzen
6.1 Alle aanbiedingen van Katkor Home zijn vrijblijvend en Katkor Home behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen in de Katkor Home-Shop te wijzigen.
6.2 Voor Nederland geldt: alle prijzen in de Katkor Home-shop worden weergegeven in euro’s inclusief BTW. Het eindtotaal in de winkelwagen is in Nederland altijd inclusief BTW.
Voor landen in de Europese Unie geldt: de prijzen in de Katkor Home-Shop zijn inclusief BTW. Voor Noorwegen, Zwitserland en de Verenigde Staten geldt: BTW is hier niet van toepassing, met uitzondering van de staat Californië.
6.3 Verzendkosten en eventuele administratiekosten worden apart in rekening gebracht, in de winkelwagen.

7. Betalingen 
7.1 Betalingen dienen te geschieden via iDeal (Nederland), PayPal, Sofort Banking, Mister Cash (België) of creditcard.
7.2 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Katkor Home te melden.
7.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft Katkor Home behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

8. Conformiteit en Garantie 
8.1 Katkor Home staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. In geval van discussie krijgt de klant het voordeel van de twijfel.

9. Levering 
9.1 De door Katkor Home opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden.
9.2 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling, wanneer de producten gereed zijn voor verzending. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

10. Overig
10.1 Katkor Home zal ten alle tijden uw privacy in acht nemen en de aan de Katkor Home database toevertrouwde gegevens niet aan derden verstrekken tenzij de klant hier schriftelijk mee in heeft gestemd.
10.2 Het met de bestelling meegestuurde IP-adres zal incidenteel, maximaal 1x per maand, voor gerichte bedrijfsrelevante informatie aan de besteller door Katkor Home worden gebruikt.
10.3 In geval van in den minne onoverkomelijke geschillen is het Nederlands recht van toepassing.